Τσαμαδού & Πραξιτέλους 121, Πειραιάς         2104190301         info@exosomatiki-gonimopoiisi.gr

Σε περίπτωση αζωοσπερμίας, δηλ. απουσία σπερματοζωαρίων στην εκσπερμάτιση, αναζητείται η εύρεση σπερματοζωαρίων από διάφορα μέρη του όρχεως.

Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές:
PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration). Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί χειρουργική τομή. Μία λεπτή βελόνα εισέρχεται στην επιδιδυμίδα και αναρροφά υγρό το οποίο αναλύεται για την παρουσία σπερματοζωαρίων.
MESA (Micro-epididymal Sperm Aspiration). Είναι μικροχειρουργική τεχνική στην οποία αντί της χρήσης βελόνας γίνεται μία μικρή τομή μέσω του όσχεος στην επιδιδυμίδα. Το υγρό που συγκεντρώνεται δίδεται για μικροσκοπική εξέταση.
TESE (Testicular Sperm Extraction). Στη μικροχειρουργική αυτή επέμβαση ο προς εξέταση ορχικός ιστός λαμβάνεται είτε χειρουργικά με διάνοιξη του οσχέου και τομή του όρχεως (TESE), είτε με παρακέντηση του με πολύ λεπτή βελόνα (TESA-Testicular Sperm Aspiration).

Όλες οι παραπάνω τεχνικές γίνονται κατά κανόνα την ημέρα της ωοληψίας, αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνουν σε προγενέστερο χρόνο και να ακολουθήσει κατάψυξη του δείγματος.